Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020

Πιλοτική δράση «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» για την ένταξη νέων θεματικών στο υποχρεωτικό, εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα 2020-21

  


Τα τελευταία χρόνια ειδικοί επιστήμονες που ασχολούνται με τα παιδιά και τους εφήβους διαπιστώνουν ότι πολλοί νέοι συχνά δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες δυσκολίες και απαιτήσεις της καθημερινότητας, οι οποίες προκύπτουν λόγω αλλαγών στον τρόπο ζωής και εξ’ αιτίας των μεταβαλλόμενων οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών δεδομένων.

Για το σκοπό αυτό, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) ως φορέα υλοποίησης, εκκινεί πιλοτική δράση με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» για την ένταξη νέων θεματικών στο υποχρεωτικό, εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα. Στόχος της πιλοτικής δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων Ζωής» στη σχολική τάξη είναι να εισαχθούν στην οργάνωση και λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – σε μόνιμη βάση, στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα – εργαστήρια βιωματικής και ανακαλυπτικής μάθησης και καλλιέργειας δεξιοτήτων της ζωής / ήπιων δεξιοτήτων (life skills/soft skills), ψηφιακού γραμματισμού και λοιπών σύγχρονων δεξιοτήτων, που θα επιτρέπουν στους μαθητές να αξιοποιούν καλύτερα τη γνώση και να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος. Οι δεξιότητες αυτές δεν αναπτύσσονται αφ' εαυτού, αλλά αποτελούν αντικείμενο εκπαίδευσης αρχικά από τους γονείς στην οικογένεια και έπειτα, συνεπικουρικά ή και σε πολλές περιπτώσεις πρωταρχικά, από τους εκπαιδευτικούς στο σχολείο.

Η στοχοθεσία των προγραμμάτων έχει προσδιοριστεί βάσει των λεγόμενων δεξιοτήτων του 21ου αιώνα: δεξιότητες της ζωής (life skills), ήπιες δεξιότητες (soft skills) και δεξιότητες τεχνολογίας και επιστήμης. Ενδεικτικά, οι σύγχρονες δεξιότητες περιλαμβάνουν την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία, την επικοινωνία, την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα, την πρωτοβουλία, την οργανωτική ικανότητα, την ενσυναίσθηση και τις κοινωνικές δεξιότητες, την επίλυση προβλημάτων, τον ψηφιακό και τεχνολογικό γραμματισμό. Στο πλαίσιο της διδασκαλίας των Εργαστηρίων θα αξιοποιηθούν καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας σε όλους τους τύπους Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων της χώρας.

Αναλυτικότερα:

Η καλλιέργεια των προτεινόμενων δεξιοτήτων ζωής θα μπορούσα να ειδωθούν σύμφωνα με τους ακόλουθους 4 εργαστηριακούς κύκλους/τομείς όπου καλλιεργούνται και είναι απαραίτητες οι δεξιότητες ζωής: στο σπίτι, στο σχολείο και στην κοινωνία:

1. Δεξιότητες Μάθησης

2. Δεξιότητες Ζωής

3. MIΤ: Δεξιότητες της τεχνολογίας και της επιστήμης

4. Δεξιότητες του νου

και συνακόλουθα 4 πλαίσια που θα καλύπτουν επιμέρους θεματικές ενότητες ανά κύκλο σπουδών:

·         ΖΩ καλύτερα- Ευ ζην

·         Φροντίζω το περιβάλλον

·         Ενδιαφέρομαι και ενεργώ

·         Δημιουργώ και καινοτομώ

 

 

Για την προετοιμασία της εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος  «Εργαστήρια Δεξιοτήτων Ζωής» στη σχολική τάξη θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση και επιμόρφωση των διευθυντών/ντριών , προϊσταμένων και εκπαιδευτικών των πιλοτικών σχολείων. 

Πηγή: http://iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs

Δεν υπάρχουν σχόλια: