Τρίτη 29 Μαΐου 2018

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19


Η φοίτηση των μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα  είναι από τις 13.15  έως  15.00  ή  16.00.
Οι μαθητές εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησηςδήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους (το σχετικό έντυπο  έχει δοθεί στα παιδιά, είναι επίσης διαθέσιμο στο Γραφείο της Διευθύντριας).
Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα μπορούν να εγγράφονται:
·        Οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής στο Ολοήμερο δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο.
·        Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμα κι αν δεν έχει εξοφληθεί,
·        οι μαθητές των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες όπως πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις/ ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένοι,
·        Πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ  και τα παιδιά τους φοιτούν σε σχολικές μονάδες Π.Ε. με εγγραφή στο πρωινό πρόγραμμα, και δεν είναι ενταγμένα στις λειτουργούσες Δ.Υ.Ε.Π.
·        Σε περίπτωση απουσιών του μαθητή στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, επισημαίνεται ότι η φοίτηση των μαθητών του Ολοήμερου Προγράμματος διακόπτεται όταν ο μαθητής συμπληρώσει 15 συνεχόμενες απουσίες, οι οποίες δεν δικαιολογούνται από ιατρική γνωμάτευση, όταν ο γονέας ή κηδεμόνας του ζητήσει τη διακοπή της φοίτησης με γραπτή αίτησή του ή όταν ο γονέας ή κηδεμόνας δεν επικαιροποιήσει την εγγραφή του μαθητή κατά το 2ο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου και το 1ο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου
·        Παρακαλώ, συμπληρώστε και προσκομίστε τη δήλωση εγγραφής σας   στο ολοήμερο πρόγραμμα μέχρι την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Τετάρτη 23 Μαΐου 2018

ΑΔΥΜ - Οδηγίες για γονείς 2018-2019

Ποιοι μαθητές υποχρεούνται να φέρουν Ατομικό Δελτίο Υγείας;
 • Οι μαθητές που θα εγγραφούν για το σχολικό έτος 2018- 2019 στην Α΄ τάξη
 • Οι μαθητές της Γ΄ τάξης που το σχολικό έτος 2018- 2019 θα φοιτήσουν στην Δ΄ τάξη.

 • Καθιερώνεται το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) ως δικαιολογητικό εγγραφής των παιδιών στο νηπιαγωγείο και στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου, καθώς και ως ιατρικό πιστοποιητικό παρακολούθησης της υγείας των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Καταργούνται όλα τα πιστοποιητικά υγείας ως δικαιολογητικά εγγραφής για το Νηπιαγωγείο (πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης) και την Α΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου (πιστοποιητικά οδοντολογικής, καρδιολογικής και οφθαλμολογικής εξέτασης)
 • Το Α.Δ.Υ.Μ. προωθείται προς συμπλήρωση με την ευθύνη και τη φροντίδα των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών, οι οποίοι ενεργούν σχετικά, συνοδεύοντας τα παιδιά σε επισκέψεις στους αρμόδιους ιατρούς και προσκομίζοντας το Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που πιστοποιεί την κατάσταση της υγείας τους.

Πού πηγαίνω - Ποιοι Γιατροί συμπληρώνουν το ΑΔΥΜ και
Πού βρίσκω το ειδικό έντυπο;
Το Α.Δ.Υ.Μ. καταρτίζεται και συμπληρώνεται από ιατρούς:
 • των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας ΠΕΔΥ (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κλπ) ή
 • των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή
 • των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
 • τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή
 • από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία).
Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. Είναι:
 • παιδίατροι ή
 • γενικοί ιατροί ή
 • σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι.
Το συμπληρωμένο Α.Δ.Υ.Μ.:
 • κατατίθεται από τους γονείς/κηδεμόνες στη σχολική μονάδα φοίτησης του μαθητή/τριας. Αντίγραφο φυλάσσεται στον ατομικό φάκελο υγείας του μαθητή/τριας στο αρχείο της Μονάδας Υγείας ή του ιατρού που αναλαμβάνει την ευθύνη συμπλήρωσης του, ενώ άλλο αντίγραφο φυλάσσεται στο Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού από το γονέα ή κηδεμόνα.
 • Ισχύει για τρία (3) σχολικά έτη για το Δημοτικό Σχολείο, για δε το Νηπιαγωγείο ισχύει για όλη τη διάρκεια της φοίτησης των νηπίων σε αυτό.
 • Κατατίθεται στη σχολική μονάδα ως δικαιολογητικό εγγραφής του μαθητή στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού
 • Κατατίθεται στην οικεία σχολική μονάδα το αργότερο έως το τέλος Σεπτεμβρίου,
 • Αξιοποιείται για τα ακόλουθα:
α. Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής
β. Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στους «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΊΑΣ», στις λοιπές σχολικές αθλητικές και άλλες δραστηριότητες του σχολείου
 • Δεν ισχύει για δραστηριότητες που υλοποιούνται από άλλους φορείς πλην του σχολείου ή του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Η παράληψη κατάθεσης του Α.Δ.Υ.Μ. μετά το Σεπτέμβριο, συνεπάγεται τη φυσική παρουσία χωρίς ενεργή συμμετοχή του μαθητή/τριας στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2018-2019
 •  Για την εισαγωγή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια) για το σχολικό έτος 2018-2019, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής στο Μουσικό Γυμνάσιο της περιοχής τους (σύμφωνα με τα συνημμένα) έως τις 31 Μαΐου 2018.
 • Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί τις εργάσιμες ημέρες από 20 έως 25 Ιουνίου 2018 και θα ξεκινήσει ταυτόχρονα σε όλα τα Μουσικά Σχολεία την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 και ώρα 10.00 με τη γραπτή εξέταση των υποψηφίων [ακρόαση ηχητικού δίσκου (cd)]. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι αίθουσες ή η υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου για την ταυτόχρονη διενέργεια της γραπτής εξέτασης όλων των υποψηφίων, η εξέταση πραγματοποιείται διαδοχικά ανά ομάδες υποψηφίων με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου, έτσι ώστε οι ομάδες να μην έρθουν σε επικοινωνία μεταξύ τους μέχρι το πέρας της γραπτής εξέτασης όλων των υποψηφίων. Μετά την ολοκλήρωση της γραπτής εξέτασης η διαδικασία εισαγωγής θα συνεχίσει την ίδια ημέρα με την εξέταση των υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή. Αναλόγως του αριθμού των αιτήσεων η διαδικασία της εξέτασης των υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή δύναται να διαρκέσει έως τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018.

Ενέργειες για τη Β’ Ξένη Γλώσσα από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο


Αγαπητοί γονείς,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη δήλωση της 2ης Ξένης γλώσσας κατά τη μετάβαση των μαθητών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο.

·         Τα παιδιά θα διδαχθούν στο γυμνάσιο ως συνέχεια, τη β΄ ξένη γλώσσα που είχαν επιλέξει στο δημοτικό σχολείο (γαλλικά-γερμανικά).

·         Κατ’ εξαίρεση, όποιοι γονείς και κηδεμόνες έχουν λόγους να επιλέξουν στο γυμνάσιο διαφορετική 2η ξένη γλώσσα από αυτή που διδάχτηκαν τα παιδιά τους στο δημοτικό, δύνανται να υποβάλουν αιτιολογημένη γραπτή αίτηση μέχρι την 8η Ιουνίου 2018.

·         Οι δηλώσεις  για τη β΄ ξένη γλώσσα στο γυμνάσιο θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018.
Επιπλέον, η εγγραφή των μαθητών στο γυμνάσιο γίνεται αυτεπάγγελτα και τα έντυπα παραδίδονταο από το δημ. σχολείο. 
Εξαίρεση αποτελεί η εγγραφή των μαθητών στο μουσικό και εκκλησιαστικό γυμνάσιο

 Για την εισαγωγή των μαθητών στα μουσικά σχολεία κατά το σχολικό έτος 2018-19, οι γονείς και κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών υποβάλλουν αίτηση μέχρι 31 Μαίου  2018

Παρασκευή 11 Μαΐου 2018

ΕΠΙΛΟΓΗ Β΄ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΊΟ


Αγαπητοί γονείς ,


Σας ενημερώνουμε για τη διδασκαλία της Β΄ Ξένης γλώσσας που πρόκειται να διδαχτούν οι μαθητές που θα φοιτήσουν κατά το επόμενο σχολικό έτος (2018-19) στην Ε΄ τάξη.

 Η διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας, Γαλλικής και Γερμανικής πραγματοποιείται για δύο (2) ώρες την εβδομάδα στις Ε΄& ΣΤ΄ τάξεις . Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2018-2019 στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου συμπληρώνουν δήλωση με τη γλώσσα προτίμησης του παιδιού τους (Γαλλική ή Γερμανική) και την καταθέτουν στο/η Διευθυντή/ρια του Σχολείου τους έως 8 Ιουνίου 2018.

Για τη διδασκαλία της Δεύτερης Ξένης γλώσσας, μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα του σχολείου μας επιστολή από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

(Παρακαλώ, όπως επιστρέψετε μόνο την Υπεύθυνη Δήλωση)

Γνωριμία με την Γαλλική κουλτούρα

Βίντεο με στιγμές από την παρουσία δυο Γαλλίδων φοιτητριών οι οποίες έκαναν την πρακτική τους άσκηση στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων. Vidéo...